iv-select | جایگزین jQuery برای جعبه انتخاب HTML

iv-select یک افزونه jQuery سبک، سریع و ساده می باشد، که می تواند جایگزین مناسبی برای جعبه های انتخاب HTML باشد. این افزونه توسط ایران VBA برنامه نویسی و ایجاد شده است و بطور رایگان در دسترس استفاده کنندگان می باشد.

Novin.com

مهمترین قابلیت های iv-select

  • رابط کاربری بهبود یافته با افزودن فیلد جستجو به جعبه انتخاب اچ تی ام ال (HTML select tag)
  • رابط کاربری بهبود یافته برای جعبه های انتخاب چندتایی
  • ساده و سبک. iv-select بینهایت ساده و سبک می باشد. فقط 16.7 کیلوبایت. (نسخه فشرده شده فقط 11.9 کیلوبایت)
  • iv-select با استفاده از w3.css طراحی شده است.
  • iv-select از تابع val برای تعیین مقدار استفاده می نماید. (jQuery val function)
  • iv-select با اعتبارسنجی HTML5 سازگار می باشد.

راه اندازی iv-select

با استفاده از تابع iv_selectConvert می توانید جعبه (های) انتخاب HTML را به iv-select تبدیل نمایید. بعنوان مثال کدهای زیر تگ های انتخاب شده توسط jQuery را به iv-select تبدیل می نماید.

هیچیک از آرگومان های تابع iv_selectConvert اجباری نمی باشد. بنابراین کدهای بالا بدون هیچ مشکلی کار خود را انجام خواهند داد.

تعیین و گرفتن مقدار iv-select

تعیین و گرفتن مقدار iv-select کاملاً مشابه jQuery می باشد و از این بابت iv-select هیچ تغییری در فرایند ایجاد نکرده است.

مقدار اولیه iv-select

برای اینکه انتخاب های اول iv-select را مشخص کنید می توانید از ویژگی data-iv-init-value استفاده نمایید. در صورتی که در تگ انتخابی این ویژگی مقدار داشته باشد، تابع iv_selectConvert بصورت خودکار مقادیر اولیه را انتخاب می نماید. مزیت این کار امکان تعیین مقادیر اولیه در سمت سرور می باشد.

توجه داشته باشید که مقدار اولیه برای جعبه های چند انتخابی (multipe) باید از طریق پیوند (join) مقادیر اولیه با استفاده از کاراکتر | انجام پذیرد. بعنوان مثال 1|2|5

مستندات توابع iv-select

تابع iv_selectConvert

وظیفه این تابع تبدیل جعبه (های) انتخاب HTML به iv-select می باشد. آرگومان ها و مقدار پیش فرض این تابع به شرح جدول زیر می باشد.

آرگوماننوع دادهمقدار پیش فرضتوضیحات
placeholderstring“Type to search”متنی که در جعبه متن نمایش داده می شود.
text_el_classstring“w3-block w3-border”کلاس های CSS مربوط به جعبه متن
text_el_stylestring“”سبک های CSS درون خطی مربوط به جعبه متن
class_for_searchstring“w3-block”کلاس های CSS مربوط به فیلد جستجو
search_stylestring“”سبک های CSS درون خطی مربوط به فیلد جستجو
class_for_valuestring“”کلاس های CSS مربوط به عنصر مقدار
container_classstring“”کلاس های CSS مربوط به عنصر ظرف iv-select
options_container_classstring“”کلاس های CSS مربوط به عنصر ظرف انتخاب ها
options_container_stylestring“”سبک های CSS درون خطی مربوط به عنصر ظرف انتخاب ها
option_classstring“w3-block w3-button w3-hover-blue w3-border-left w3-border-right”کلاس های CSS مربوط به عنصر انتخاب ها
option_stylestring“”سبک های CSS درون خطی مربوط به عنصر انتخاب ها
keep_existing_classstringtoValueمشخص می کند که کلاس های جعبه انتخابی که باید تبدیل شود به کدام عنصر iv-select انتقال شوند.
toText : برای انتقال به عنصر نمایشی متن
toValue : برای انتقال به عنصر مخفی مقدار
toContainer : برای انتقال به عنصر ظرف iv-select
close_after_clickbooltrueانتخاب ها بعد از کلیک بسته شوند یا باز بمانند.
مقدار پیش فرض: بسته شوند.
no_search_elementboolfalseعنصر جستجو ایجاد شود یا خیر.
مقدار پیش فرض: ایجاد شود.

مثال

جعبه انتخاب زیر لیست تمام کشورهای دنیا می باشد. می خواهیم با استفاده از تابع iv_selectConvert این لیست را به iv-select تبدیل کنیم.

کد کلید

در زیر می توانید کد کلید بالا را مشاهده نمایید.

تابع iv_cloneSelect

وظیفه این تابع تهیه یک نسخه کپی کامل از iv-select می باشد. آرگومان ها و مقدار پیش فرض این تابع به شرح جدول زیر می باشد.

آرگوماننوع دادهمقدار پیش فرضتوضیحات
namestring“”ویژگی name عنصر مقدار iv-select جدید.
idstring“”ویژگی id عنصر مقدار iv-select جدید.
placeholderstring“Type to search”متنی که در جعبه متن نمایش داده می شود.
text_el_classstring“w3-block w3-border”کلاس های CSS مربوط به جعبه متن
text_el_stylestring“background-color:white;cursor:pointer!important;padding:7px 8px;”سبک های CSS درون خطی مربوط به جعبه متن
container_classstring“”کلاس های CSS مربوط به عنصر ظرف iv-select
container_stylestring“”سبک های CSS مربوط به عنصر ظرف iv-select
options_container_classstring“”کلاس های CSS مربوط به عنصر ظرف انتخاب ها
options_container_stylestring“”سبک های CSS درون خطی مربوط به عنصر ظرف انتخاب ها
option_classstring“w3-block w3-button w3-hover-blue w3-border-left w3-border-right”کلاس های CSS مربوط به عنصر انتخاب ها
option_stylestring“”سبک های CSS درون خطی مربوط به عنصر انتخاب ها
remove_unselectedbooltrueمشخص می کند که انتخاب هایی که در iv-select اصلی انتخاب نشده اند، ایجاد شوند یا خیر.
close_after_clickbooltrueانتخاب ها بعد از کلیک بسته شوند یا باز بمانند.
مقدار پیش فرض: بسته شوند.

دریافت iv-select

دیدگاهتان را بنویسید