دستور Option Explicit | نحوه اعلان متغیرها در ویژوال بیسیک

دستور Option Explicit در سطح ماژول (module level) استفاده می شود تا اعلان همه متغیرها در آن ماژول را بصورت صریح (Explicitly) تحمیل نماید.

Novin.com

Syntax:

ملاحظات:

در صورتی که Option Explicit در یک ماژول استفاده شود باید قبل از هر روالی ظاهر شود. استفاده از Option Explicit در یک ماژول به این معنا است که همه متغیرها در آن ماژول باید بصورت صریح با استفاده از یکی از دستورهای Dim، Private، Public، ReDim و یا Static اعلان شوند.

در صورتی که در ماژولی که اعلان متغیر در آن بصورت صریح تعیین‌ شده است، از یک نام متغیر اعلام نشده استفاده نمایید با خطای حین کامپایل (compile time) مواجه خواهید شد.

 نکته
استفاده از Option Explicit باعث می شود تا از اشتباهات در تایپ نام متغیرها و به هم ریختگی در کدهایتان به دلیل واضح نبودن میدان دید متغیرها جلوگیری شود.

در صورت عدم استفاده از Option Explicit همه متغیرهایی که اعلان نشده باشند از نوع Variant خواهند بود مگر اینکه نوع پیش فرض آن توسط دستور Deftype مشخص شده باشد.

مثال

در مثال زیر دستور Option Explicit اعلان صریح همه متغیرها را اجباری می نماید. در نتیجه هر تلاشی برای استفاده از متغیرهای اعلام نشده خطای حین کامپایل را نتیجه خواهد داد. همانطور که در مثال زیر نیز رعایت شده است دستورOption Explicit فقط در سطح ماژول قابل استفاده می باشد.

منبع:

Option Explicit Statement

دیدگاهتان را بنویسید