مسیر فایل در اکسل | نمایش اطلاعات پوشه و نام فایل فعلی در سلول اکسل

در این آموزش چگونه انجام بدهم یاد میگیریم که چگونه می توانیم اطلاعات مسیر کامل فایل فعلی را در اکسل بدست آوریم و نام فایل و مسیر پوشه را از آن استخراج کنیم.

Novin.com

مسیر کامل فایل فعلی اکسل

مسیر کامل فایل فعلی اکسل اطلاعات پایه ای است که در این آموزش به آن نیاز داریم. برای این منظور از تابع CELL استفاده می نماییم:

=CELL(“filename”)

با استفاده از تابع CELL در اکسل می توانید اطلاعات گسترده ای راجع به یک سلول نظیر قالب، مکان، محتویات را بدست آورید. در اینجا ما با استفاده فرمول CELL(“filename”) مسیر فایل را بدست می آوریم.

قالب مسیر کامل فایل در اکسل به صورت زیر می باشد:

مسیر پوشه فایل + [نام فایل] + نام صفحه

توجه داشته باشید که بسته به مکان فایل اکسل در سیستم شما نتیجه می تواند متفاوت باشد.

دریافت نام فایل

نام فایل فعلی اکسل را می توانیم از مسیر کامل فایل که در قسمت قبل بدست آوردیم جدا نماییم. نام فایل در قالب مسیر کامل در بین [] قرار داده است. برای بدست آوردن نام فایل کافیست محتوای بین براکت راست و براکت چپ را جدا نماییم.
اینکار را می توانیم با کمک دو تابع FIND و تابع MID انجام دهیم. ابتدا با استفاده از تابع FIND مکان براکت چپ [ و براکت راست ] را پیدا می کنیم:

=FIND(“[“,CELL(“filename”))
=FIND(“]”,CELL(“filename”))

حالا که مکان براکت ها را پیدا کردیم با استفاده از تابع MID محتویات بین این دو مکان را جدا می کنیم:

=MID(CELL(“filename”),FIND(“[“,CELL(“filename”))+1,FIND(“]”,CELL(“filename”)) – FIND(“[“,CELL(“filename”))-1)

در فرمول بالا تابع MID در رشته مسیر کامل فایل یعنی CELL(“filename”) از مکان براکت چپ به اضافه یک یعنی FIND(“[“,CELL(“filename”))+1 شروع و به اندازه تفاوت بین مکان براکت راست و براکت چپ منهای یک نویسه (کاراکتر) ها را جدا می نماید.

دریافت مسیر پوشه

برای بدست آوردن مسیر پوشه کافیست در مسیر کامل فایل فعلی هر چیز قبل از [ (left bracket) قرار می گیرد را جدا و انتخاب نماییم.

برای اینکار ابتدا با استفاده از تابع FIND مکان [ را پیدا می کنیم.

=FIND(“[“,CELL(“filename”))

حالا کافیست که با استفاده از تابع LEFT تا یک مکان قبل از مکانی که با استفاده از تابع FIND پیدا کردیم جدا نماییم تا مسیر پوشه فایل فعلی اکسل را جدا نماییم.

=LEFT(CELL(“filename”),FIND(“[“,CELL(“filename”))-1)

دیدگاهتان را بنویسید