محدوده سلول ها در اکسل | جمع کردن و تقاطع چند محدوده در اکسل

شاید بسیار اتفاق افتاده باشد که خواسته باشید دو محدوده را با هم جمع کرده باشید و یا حتی خواسته باشید نقاط تقاطع چند محدوده را در فرمول ها یا توابع بکار ببرید.
در این آموزش با محدوده سلول ها و عملگرهای محدوده در اکسل آشنا می شویم.

Novin.com

تعریف محدوده و کاربرد آن

محدوده سلول ها در اکسل به زبان ساده فضای سلولی که بین دو سلول ابتدایی و انتهایی آن محدوده واقع می شود گفته می شود.

از نظر مایکروسافت محدوده یک مرجع است که به همه سلول هایی که بین دو سلول واقع شده اند و شامل سلول های ابتدایی و انتهایی نیز می باشد اشاره دارد.

بر طبق همین تعریف نیز مایکروسافت عملگرهایی را که روی محدوده ها کار می نمایند را عملگرهای مرجع (Reference operator) نامیده است.

با استفاده از محدوده سلول ها در اکسل به راحتی می توان یک تابع یا فرمول را روی تعداد زیادی از سلول ها اعمال نمود.

شاید بتوان گفت که بزرگترین مزیت استفاده از صفحات گسترده توانایی کار آنها با محدوده ها می باشد.

عملگرهای مرجع (Reference operator)

کارکرد عملگرهای مرجع در اکسل ایجاد یک مرجع سلولی و یا ترکیب چند محدوده در اکسل می باشد. مرجع سلولی مرجعی است که به یک فضای سلولی اشاره می نماید.

در جدول زیر می توانید عملگرهای مرجع اکسل را مشاهده نمایید.

عملگر مرجعتوضیحمثال
: (colon) (دو نقطه)عملگر محدوده (Range operator)؛ یک مرجع ایجاد که به همه سلول هایی که بین دو سلول واقع شده اند و شامل سلول های ابتدایی و انتهایی می باشد اشاره می نماید. این عملگر به زبان ساده یک محدوده در اکسل ایجاد می نماید.=SUM(B5:B15)
, (comma) (کاما)عملگر اتحاد (Union operator)؛ با استفاده از دو محدوده سلولی یک محدوده جدید ایجاد می نماید که به همه سلول های واقع در هر یک از دو محدوده اشاره می نماید. این عملگر دو محدوده را با هم ترکیب می نماید.=SUM(B5:B15,D5:D15)
(space) (فاصله)عملگر تقاطع (Intersection operator)؛ مرجعی ایجاد می نماید که فقط به سلول های واقع شده در محل اتصال دو محدوده اشاره می نماید.=SUM(B7:D7 C6:C8)

نکته مهم
علامت عملگر اتحاد در ویندوز وابسته به تنظیم List separator که در تنظیمات Region کنترل پنل قرار دارد می باشد. در صورتی که تنظیم سیستم شما بر روی Persian قرار داشته باشد باید از علامت ; (نقطه ویرگول صفحه کلید انگلیسی) بجای علامت ، استفاده نمایید.

انواع محدوده سلولی در اکسل

محدوده ستونی (Vertical Range)

یک محدوده ستونی شامل سلول هایی است که همگی در یک ستون واقع شده اند. تصویر زیر نمونه یک محدوده ستونی می باشد. در اکسل A2:A5 اشاره به محدوده انتخابی در تصویر دارد.

A2 نقطه شروع محدوده، : عملگر ایجاد محدوده و A5 نقطه پایان محدوده می باشد.

محدوده ستونی در اکسل

محدوده سطری (Horizontal Range)

یک محدوده سطری شامل سلول هایی است که همگی در یک سطر واقع شده اند. بعنوان مثال محدوده A2:C2 یک محدوده سطری می باشد.

محدوده سطری در اکسل

محدوده مختلط (Mixed Range)

محدوده مختلط مخلوطی از دو محدوده سطری و ستونی می باشد. بعنوان مثال محدوده A2:C5 یک محدوده مختلط می باشد.

ترکیب دو محدوده در اکسل

برای ترکیب دو محدوده در اکسل از عملگر اتحاد (Union operator) استفاده می نماییم.

برای مثال برای اینکه بتوانیم یک فرمول یا تابع اکسل را به کل سلول های واقع شده در دو محدوده A2:A3 و B4:B5 ارجاع دهیم، آرگومان فرمول یا تابع با استفاده از عملگر , (comma) (کاما) به صورت A2:A3,B4:B5 تکمیل می نماییم.

انتخاب دو محدوده در اکسل

مثال ارجاع تابع به یک محدوده

اعداد را مطابق تصویر زیر در اکسل خود وارد نمایید.

مثال اکسل

می خواهیم جمع اعداد واقع شده در محدوده سلول های A1 تا B2 و محدوده سلول های B3 تا C4 را در سلول C5 درج نماییم.

برای اشاره به محدوده اول و دوم باید از عملگر : استفاده کنیم. A1:B2 اشاره به محدوده اول و B3:C4 اشاره به محدوده دوم دارد.

برای اشاره به همه سلول های واقع شده در دو محدوده از عملگر , (یا هم از عملگر ; ) استفاده می کنیم. بنابراین A1:B2,B3:C4 اشاره به همه سلول های هر دو محدوده دارد.

حالا برای محاسبه جمع از تابع SUM استفاده می نماییم. فرمول زیر را در سلول C5 تایپ نمایید.

=SUM(A1:B2,B3:C4)

محاسبه جمع دو محدوده مجزا در اکسل

دیدگاهتان را بنویسید