عملگرهای VBA | انجام عملیات روی داده ها و ایجاد عبارت ها

در آموزش های قبلی سایت با مفاهیم متغیر و ثابت در VBA آشنا شدیم. در این بخش از آموزش های رایگان وی بی ای قصد داریم با عملگرهای VBA آشنا شویم.

Novin.com

عملگرها برای محاسبه داده ها و کار بر روی آن ها کاربرد دارند. شما با استفاده از عملگرها می توانید روابط بین ثابت ها و متغیرها را تعیین نمایید و عبارت های معنادار بنویسید.

انواع عملگرها در VBA

عملگرهای VBA در چهار بخش به شرح زیر تقسیم بندی می شوند:

عملگرهای حسابی (ریاضی) (Arithmetic operators)

همانطور که از عنوان پیداست این عملگرها وظیفه انجام عملیات ریاضی بر روی داده ها را بر عهده دارند. جدول زیر لیست عملگرهای حسابی پشتیبانی شده در VBA را نمایش می دهد.

نتیجه مثال هدف عملگر
6 2*3 ضرب *
8 2^3 توان ^
3 6/2 تقسیم /
3 11\3 تقسیم عدد صحیح \
2 11 Mod 3 باقیمانده تقسیم Mod
5 2+3 جمع +
3 6-3 تفریق

مثال

عملگرهای رابطه ای (مقایسه ای) (Comparison operators)

عملگرهای رابطه ای برای مقایسه عبارت ها بکار می روند. در جدول زیر می توانید خلاصه ای از عمگرهای رابطه ای پشتیبانی شده در VBA را مشاهده نمایید.

نتیجه مثال توضیح عملگر
True 3 < 6 کوچکتر از
True 4 <= 21 کوچکتر یا مساوی <=
True 6 > 3 بزرگتر از
True 23 >= 23 بزرگتر یا مساوی >=
False 7 = 2 مساوی =
True 7 < > 2 نامساوی < > 
مقایسه مرجع اشیاء Is
مقایسه بین دو رشته Like

مثال

برای اطلاعات بیشتر در مورد عملگر Like این صفحه را مشاهده نمایید.

عملگرهای ترکیب رشته ای (Concatenation operators)

عملگرهای پشتیبانی شده توسط VBA برای ترکیب بین دو رشته یا عبارت عملگر + و عملگر & می باشند. نحوه کار با این دو عملگر به شرح جدول زیر بصورت خلاصه بیان شده است.

نتیجه مثال توضیح عملگر
“Hello World” “Hello” + “World” ترکیب رشته ای +
“Hello World” “Hello” & “World” ترکیب رشته ای &

نکته

همانطور که در جدول بالا نیز مشاهده نمودید عملکرد عملگرها + و & در ترکیب رشته ها به یک صورت می باشد. با توجه به اینکه عملگر + بر روی داده های عددی نیز عمل جمع را انجام می دهد توصیه می شود از بکارگیری این عملگر در ترکیب رشته ها به منظور افزایش خوانایی کدهای خود اجتناب نمایید.

عملگرهای منطقی (Logical operators)

عملگرهای منطقی این امکان را فراهم می آورند تا دو یا چند مجموعه از مقایسه های شرطی را با هم ترکیب نمایید. VBA از شش عملگر منطقی به شرح جدول زیر پشتیبانی می نماید:

نتیجه مثال توضیح نام فارسی عملگر
True (2>1) And (4<5) دو عبارت باید درست باشند. و And
True
True
(2>1) Eqv (4<5)
(2<1) Eqv (4>5)
دو عبارت هر دو درست و یا هر دو غلط باشند. هم ارزی Eqv
False
True
(2>1) Imp (4>5)
(2<1) Imp (4>5)
این عملگر فقط و فقط در حالتی نتیجه نادرست خواهد داشت که عبارت اول درست و عبارت دوم نادرست باشد. مفهوم Imp
False
False
Not (3=3)
Not ((2>1) And (4<5))
نتیجه یک عبارت منطقی را عکس می نماید مخالف Not
True
False
(2>1) Or (4<3)
(2>5) Or (4<3)
یکی از دو عبارت و یا هر دو عبارت درست باشند. یا Or
True
False
False
(2>1) Xor (4<3)
(2>5) Xor (4<3)
(2<5) Xor (4>3)
فقط یکی از دو عبارت درست باشد نه هر دو Xor
 

منبع

Operator summary

دیدگاهتان را بنویسید