شمارش تعداد یک کاراکتر در اکسل | کاربرد همزمان تابع SUBSTITUTE و LEN

تابعی برای شمارش تعداد تکرار یک نویسه (کاراکتر) خاص در متن یک سلول اکسل وجود ندارد.
در این آموزش چگونه انجام بدهم با ترکیب دو تابع SUBSTITUTE و LEN این شمارش را بصورت مرحله به مرحله انجام می دهیم.

Novin.com

سوال : شمارش تعداد یک کاراکتر در اکسل

فرض کنید که می خواهیم در متن زیر که مسیر یک فایل است و در سلول A1 قرار گرفته است تعداد تکرار نویسه \ را شمارش و در سلول B1 نمایش دهیم.

C:\Users\Pasargad\Pictures\icon

این کار را می توانیم در چهار مرحله زیر انجام دهیم:

مرحله اول : شمارش تعداد نویسه های متن

فرمول زیر را در سلول B1 کپی نمایید تا تعداد نویسه های متن سلول A1 را شمارش نماید.

=LEN(A1)

برای آشنایی بیشتر با تابع LEN اکسل می توانید این صفحه را مشاهده نمایید.

مرحله دوم : حذف نویسه \ از متن و ایجاد متن جدید

تابع SUBSTITUTE در اکسل یک نویسه را یک متن جستجو و آنرا با نویسه جدید جایگزین می نماید. اگر در این تابع بجای نویسه جدید از یک رشته خالی (“”) استفاده نماییم نویسه قبلی را در متن حذف می نماید.
فرمول زیر را در سلول B2 کپی نمایید تا نویسه \ را از متن سلول A1 حذف و متن جدید را ایجاد نماید.

=SUBSTITUTE(A1, “\”, “”)

برای آشنایی بیشتر با تابع SUBSTITUTE اکسل می توانید این صفحه را مشاهده نمایید.

مرحله سوم: شمارش تعداد نویسه های متن جدید

در سلول B3 فرمول زیر را کپی نمایید تا تعداد نویسه های متنی را که از حذف نویسه \ بدست آوردیم (سلول B2) را بدست آورد.

=LEN(B2)

مرحله چهارم: شمارش تعداد نویسه \ در سلول A1

حالا ما در سلول B1 تعداد نویسه های متن اصلی و در سلول B3 تعداد نویسه های متن بدون نویسه \ را داریم. بدیهی است که تفاوت این دو مقدار برابر با تعداد نویسه \ در متن سلول A1 می باشد.

=B1 – B3

ترکیب همه فرمول ها و ایجاد یک فرمول واحد برای شمارش تعداد یک کاراکتر خاص در اکسل :

فرمول زیر ترکیب همه چهار فرمولی است که در بالا نوشته شده است. با استفاده از فرمول زیر می توانید شمارش تعداد یک کاراکتر خاص را در متن یک سلول اکسل را بدست آورید:

=LEN(A1) – LEN(SUBSTITUTE(A1, “\”, “”))

دیدگاهتان را بنویسید