دستور Option Base |‌تعیین کران پایین پیش فرض برای زیرنویس های آرایه

دستور Option Base در سطح ماژول برای اعلان کران پایین پیش فرض برای زیرنویس های آرایه می باشد.

Novin.com

Syntax

ملاحظات

با توجه به اینکه مبنای پیش فرض 0 (صفر) می باشد، دستور Option Base هرگز الزامی نمی باشد. اگر دستور در یک ماژول استفاده شود باید قبل از شروع هر روالی قرار بگیرد. Option Base فقط یکبار می تواند در یک ماژول ظاهر شود و می بایست مقدم بر اعلان آرایه هایی که شامل ابعاد است قرار بگیرد.

نکته
بند To در دستورات Dim، Private، Public، ReDim و Static راهکار انعطاف پذیرتری برای کنترل محدوده زیرنویس های یک آرایه می باشد. با این حال، اگر با استفاده از بند To کران پایین را مشخص نکرده باشید، می توانید با استفاده ازOption Base کران پایین پیش فرض (صفر) را به یک تغییر دهید. مبنای آرایه ای که با استفاده از کلمه کلیدی ParamArray ایجاد شده باشد صفر می باشد؛ Option Base تاثیری روی ParamArray ندارد ( یا تابع Array،‌ وقتی که با نام کتابخانه ای که متعلق به آن است همراه شده باشد، بعنوان مثال  VBA.Array)

Option Base فقط بر کران پایین آرایه های ماژولی که در آن واقع شده است تاثیر دارد.

مثال

این مثال از دستور Option Base برای لغو مبنای پیش فرض صفر زیرنویس آرایه استفاده می نماید. تابع LBound پایین ترین زیرنویس در دسترس برای بُعدی از یک آرایه که مشخص شده باشد را بر می گرداند. دستور Option Base فقط در سطح ماژول کاربرد دارد.

منبع

Option Base statement

دیدگاهتان را بنویسید