تابع REPLACE اکسل | جایگزینی یک قسمت خاص از متن یک سلول در اکسل

تابع REPLACE یکی از توابع متنی (Text) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می شویم.

Novin.com

پیش نیازهای آموزشی این بخش
چگونه در یک سلول اکسل فرمول بنویسم؟
تکمیل فرمول ها و آرگومان توابع با استفاده از ماوس

ورودی های تابع REPLACE اکسل

آرگومان های تابع REPLACE در پنجره Function Arguments این تابع در تصویر زیر نمایش داده شده است.

ورودی های تابع REPLACE اکسل

همانطور که در تصویر مشخص است تابع REPLACE چهار آرگومان به نام های Num_chars، Start_num، Old_text و New_text دارد.

کارکرد تابع

تابع REPLACE یک بخش خاص از رشته متنی Old_text که از نویسه (کاراکتر) Start_num شروع و به تعداد Num_chars ادامه می یابد را با رشته جدید که New_text می باشد جایگزین می نماید.

رشته متنی یک دنباله ادامه دار از نویسه ها می باشد و این نویسه ها می توانند هر کدام از کاراکترهای صفحه کلید شامل کاراکترهای خاص نظیر ٪،‌ @ و … باشد.
توجه داشته باشید که فاصله (space) و یک رشته خالی (“”) نیز نمونه هایی از یک رشته متنی می باشند.

شکل فرمولی تابع REPLACE اکسل

=REPLACE(Old_text; Start_num; Num_chars; New_text)

  • Old_text   :‌‌   اجباری؛ متن یا سلولی است که می خواهید بخشی از نویسه های آن را جایگزین نمایید.
  • Start_num   :   اجباری؛ مکانی در متن Old_text که می خواهید از آنجا جایگزینی شروع شود.
  • Num_chars   :   اجباری؛ تعداد نویسه هایی که می خواهید در متن Old_text با متن جدید New_text جابجا شوند.
  • New_text   :   اجباری؛ متن جدیدی که می خواهید در مکان انتخابی در متن Old_text جایگزین شود.

مثال

در جدول زیر می توانید کارکرد تابع REPLACE در اکسل را مشاهده نمایید. برای مشاهده فرمول های هر سلول می توانید پس از انتخاب سلول در ستون «نتیجه» کلید F2 را فشار دهید.

داده هافرمولنتیجهتوضیح
abcdefghijkREPLACE(A2;6; 5;”*”)abcde*kاز نویسه ششم «abcdefghijk»  پنج نویسه را با «*» جایگزین می نماید.
2009REPLACE(A3;3;2;”10″)2010از نویسه سوم «2009»  دو نویسه را با «10» جایگزین می نماید.
123456REPLACE(A4;1;3;”@”)@456از نویسه اول «123456»  سه نویسه را با «@» جایگزین می نماید.

توجه داشته باشید که اگر بخواهید یک نویسه ثابت (غیر عددی) مثلاً A را بعنوان آرگومان تابع تکمیل نمایید باید حتماً آن را در بین یک جفت “” قرار دهید تا اکسل بداند که نباید دنبال یک سلول یا محدوده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید