تابع IFERROR اکسل

تابع IFERROR برای به دام انداختن و رسیدگی به خطاهای رخ داده در فرمول های یک سلول استفاده می شود. اگر فرمول به خطا ارزیابی شود، IFERROR مقداری را که شما مشخص کرده‌اید برمی‌گرداند، در غیر این صورت، نتیجه فرمول را برمی گرداند.

Novin.com

مدت زمان تخمینی مطالعه: 3 دقیقه

دستور زبان

IFERROR(value, value_if_error)

تابع IFERROR دو آرگومان به شرح زیر دارد:

  • value. اجباری، مقداری است که بایستی توسط تابع از نظر وجود خطا ارزیابی شود. بطور معمول این آرگومان اشاره به سلولی دارد که فرمولی که باید ارزیابی شود در آن نوشته شده است.
  • value_if_error. اجباری، مقدار بازگشتی تابع در صورتی که فرمول بعنوان خطا ارزیابی شود.

آرگومان های تابع IFERROR اکسل در پنجره Function Arguments

آرگومان های تابع IFERROR اکسل در پنجره Function Arguments این تابع در تصویر زیر نمایش داده شده است.

تابع IFERROR اکسل

ملاحظات

  • در صورتی که مقدار آرگومان value_if_error تکمیل نشود تابع IFERROR مقدار آن را یک رشته خالی (“”) در نظر خواهد گرفت.

مثال

داده های جدول زیر را در نظر بگیرید.

ABC
1عنوانمیزان بدهیمبلغ بازپرداخت
2محمد20001000
3علی00
4رضا120002500

می خواهیم در ستون D (4) درصد بازپرداخت بدهی هر شخص را محاسبه کنیم.

همانطور که در ویدئو نیز مشخص می باشد، خطای تقسیم بر صفر (#DIV/0!)، در ردیف 3 نمایش داده شده است. تابع IFERROR برای حل این مشکل در اکسل تعبیه شده است. در ادامه نحوه رفع مشکل نمایش خطاها در سلول ‌D3 مثال را بررسی می کنیم.

برای این که خطای فرمول در سلول نمایش داده نشود بایستی در ستون D فرمول را بجای اینکه مستقیماً در سلول وارد کنیم، در داخل تابع IFERROR وارد نماییم. در ویدئوی زیر می توانید مراحل این کار را مشاهده نمایید.

در این ویدیو مراحل تکمیل آرگومان های تابع IFERROR با استفاده از پنجره Function Arguments مشخص می باشد. همانطور که می بینید، با استفاده از تابع IFERROR توانستیم خطای تقسیم بر صفر (#DIV/0!) را به دام بیندازیم و آن را با خط تیره جایگزین نماییم.

دیدگاهتان را بنویسید