تابع COLUMN اکسل | بدست آوردن شماره ستون یک سلول در اکسل

تابع COLUMN یکی از توابع جستجو و مرجع (Lookup & Reference) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می شویم.

Novin.com

پیش نیازهای آموزشی این بخش
چگونه در یک سلول اکسل فرمول بنویسم؟
تکمیل فرمول ها و آرگومان توابع با استفاده از ماوس

ورودی های تابع COLUMN اکسل

آرگومان تابع COLUMN اکسل در پنجره Function Arguments این تابع در تصویر زیر نمایش داده شده است.

ورودی های تابع COLUMN اکسل

تابع COLUMN فقط یک آرگومان اختیاری به نام Reference دارد، که به این معناست که این تابع می تواند بدون ورودی نیز بکار گرفته شود.

کارکرد تابع

تابع COLUMN یک سلول یا محدوده (Reference) را دریافت می کند و شماره ستون را بعنوان مقدار بازگشتی ایجاد می نماید.

شکل فرمولی تابع COLUMN اکسل

=COLUMN([Reference])

آرگومان [Reference] آرگومان اختیاری می باشد و بنابراین در بین [] (کروشه یا براکت) قرار داده شده است.

  • Reference :‌ اختیاری؛ سلول یا محدوده ای است که می خواهید تابع شماره ستون آن را ایجاد نماید.
    • اگر آرگومان نادیده گرفته شود یا به یک محدوده سلولی ارجاع شود و تابع نیز بعنوان یک فرمول آرایه افقی وارد شده باشد، تابع COLUMN شماره ستون آرگومان Reference را بعنوان یک آرایه افقی برمی گرداند.
    • اگر آرگومان Reference یک محدوده سلولی باشد، ولی تابع بعنوان یک فرمول آرایه افقی وارد نشده باشد، تابع COLUMN شماره ستون اولین سلول محدوده را برمی گرداند.
    • اگر آرگومان Reference نادیده گرفته شود، مقدار آن سلولی که تابع در آن نوشته شده است فرض می شود.
    • آرگومان Reference نمی تواند به بیش از یک محدوده ارجاع شود.

مثال ۱

در مثال ۱ زیر با کاربردهای اولیه تابع COLUMN در اکسل آشنا شوید.

فرمولنتیجهتوضیح
=COLUMN()2شماره ستون سلولی که تابع در آن وارد شده است را برمی گرداند.
=COLUMN(F1)6شماره ستون سلول F1 را برمی گرداند.
=COLUMN(F1:J1)6شماره ستون اولین سلول محدوده F1:J1 یعنی F1 را برمی گرداند.

مثال ۲

در مثال دوم کاربرد تابع COLUMN بعنوان یک فرمول آرایه افقی را می توانید مشاهده نمایید. (داده ها در محدوده سلول های A2 تا E2 وارد شده اند)

داده ها
12345
فرمولنتیجهتوضیح
{=SUM(A2:E2*COLUMN(A2:E2))}55تابع در یک فرمول آرایه بکار رفته است و بنابراین مقدار بازگشتی آن یک آرایه افقی خواهد بود.

توضیحات تکمیلی

1- تابع Column در مرحله اول یک آرایه حاوی شماره ستون هر کدام از سلول های آرگومان Refernce ایجاد می نماید. آرایه ایجاد شده توسط تابع آرایه افقی {1,2,3,4,5} می باشد.
2- فرمول در این مرحله به صورت {=SUM(A2:E2*{1,2,3,4,5})} در می آید، که با توجه به داده های محدوده A2:E2 در واقع فرمول به صورت {=SUM({1,2,3,4,5}*{1,2,3,4,5})} می باشد.
3- فرمول {=SUM({1,2,3,4,5}*{1,2,3,4,5})} در اکسل معادل فرمول =1*1+2*2+3*3+4*4+5*5 می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید