تابع CHOOSE اکسل | انتخاب یکی از گزینه ها با استفاده از ترتیب آنها در اکسل

تابع CHOOSE یکی از توابع جستجو و مرجع (Lookup & Reference) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می شویم.

Novin.com

پیش نیازهای آموزشی این بخش
چگونه در یک سلول اکسل فرمول بنویسم؟
تکمیل فرمول ها و آرگومان توابع با استفاده از ماوس

ورودی های تابع CHOOSE اکسل

آرگومان های تابع CHOOSE اکسل در پنجره Function Arguments این تابع در تصویر زیر نمایش داده شده است.

ورودی های تابع CHOOSE اکسل

در تصویر تابع CHOOSE سه آرگومان به نام های Value1، Index_num و Value2 دارد، با این وجود اگر روی آخرین آرگومان کلیک نمایید آرگومان جدید Value اضافه خواهد شد.
در توضیح نیز مشخص شده است که تابع CHOOSE می تواند تا 254 انتخاب متفاوت داشته باشد. بنابراین تعداد آرگومان های Value می تواند از 1 و تا 254 متغیر باشد.

کارکرد تابع

تابع CHOOSE همانطور که از نام آن پیدا می باشد کار انتخاب را انجام می دهد. کارکرد تابع به این صورت است که با استفاده از مقدار آرگومان Index_num (که یک عدد صحیح است) یکی از آرگومان های Value را انتخاب و بعنوان مقدار بازگشتی نمایش می دهد.

شکل فرمولی تابع CHOOSE اکسل

=CHOOSE(Index_num, Value1, [Value2], …, [Value254])

آرگومان های [Value2], …, [Value254] آرگومان اختیاری می باشند و بنابراین در بین [] (کروشه یا براکت) قرار داده شده اند.

 • Index_num :‌ اجباری؛ یک مقدار عددی صحیح و مثبت است که مشخص می کند که کدامیک از آرگومان های Vlaue باید انتخاب گردد. مقدار آرگومان باید بین 1 و 254 باشد یا حاوی فرمول یا یک ارجاع سلولی باشد که مقداری بین 1 تا 254 داشته باشند.
  • مقدار Index_num اگر یک باشد مقدار بازگشتی تابع Value1، اگر دو باشد مقدار بازگشتی Value2 و به همین ترتیب.
  • اگر Index_num کمتر از یک و یا بیشتر از تعداد آرگومان ها Value باشد، مقدار بازگشتی تابع خطای #VALUE! خواهد بود.
  • اگر Index_num یک کسر باشد، قبل از استفاده به اولین عدد صحیح کمتر از آن تبدیل خواهد شد.
 • Value1,…,Value254 : اولین Value اجباری است و بقیه اختیاری؛ آرگومان های Value انتخاب هایی هستند که تابع دارد و با توجه به مقدار Index_num یکی از آنها را در خروجی نمایش خواهد داد. آرگومان ها می توانند عدد، ارجاع سلولی، نام های تعریف شده اکسل، فرمول، تابع و یا متن ثابت باشند.
 • مقادیر آرگومان های Value می تواند محدوده نیز تعریف شود. برای مثال فرمول =SUM(CHOOSE(2,A1:A10,B1:B10,C1:C10)) معادل فرمول =SUM(B1:B10) می باشد، که یک جمع مقادیر محدوده B1:B10 را محاسبه می نماید.
  ابتدا تابع CHOOSE محاسبه می شود و مقدار بازگشتی B1:B10 ایجاد می شود، سپس تابع SUM با توجه به مقدار بازگشتی تابع جمع را محاسبه می نماید.

اطلاعات بیشتر در مورد انواع ارجاعات سلولی در اکسل را می توانید در واژه نامه اکسل مشاهده نمایید.

مثال ۱

در مثال ۱ زیر با کاربردهای اولیه تابع CHOOSE در اکسل آشنا شوید. داده های زیر در محدوده سلول های A2 تا B5 قرار دارند.

داده ها
شنبهSaturday
يكشنبهSunday
دوشنبهMonday
سه شنبهTuesday
فرمولتوضیحاتنتیجه
=CHOOSE(2,A2,A3,A4,A5)دومین آرگومان از لیست مقادیر یعنی Value2 (سلول A3) را بر می گرداند.يكشنبه
=CHOOSE(4,B2,B3,B4,B5)چهارمین آرگومان از لیست مقادیر یعنی Value4 (سلول B5) را بر می گرداند.Tuesday
=CHOOSE(3,”Wide”,115,”world”,8)سومین آرگومان از لیست مقادیر یعنی Value3 (مقدار ثابت world) را بر می گرداند.world

مثال ۲

در مثال دوم کاربرد همزمان تابع CHOOSE و تابع SUM را می توانید ببینید. (داده ها در محدوده سلول های A2 تا A5 قرار گرفته اند)

داده ها
23
45
12
10
فرمولتوضیحاتنتیجه
=SUM(A2:CHOOSE(2,A3,A4,A5))جمع اعداد محدوده A2 تا A4 را محاسبه می کند. مقدار بازگشتی تابع CHOOSE بعنوان بخش دوم محدوده مقادیر در تابع SUM عمل می نماید.80

مثال ۳

در این مثال کاربرد همزمان تابع CHOOSE و تابع VLOOKUP را می توانید مشاهده نمایید. در این مثال با استفاده از تابع CHOOSE یک آرایه جدول دلخواه ایجاد نموده ایم و بعنوان آرگومان تابع VLOOKUP آن را بکار برده ایم.
تابع شماره هر روز را دریافت می نماید و نام روز را ایجاد می نماید. توجه داشته باشید که تابع CHOOSE در این مثال با استفاده از دو محدوده A2:A8 و B2:B8 یک آرایه جدول ایجاد می نماید. در آرایه جدول ایجاد شده توسط تابع CHOOSE محدوده B2:B8 بعنوان ستون اول و محدوده A2:A8 بعنوان ستون دوم شناخته می شود.

کاربرد همزمان تابع CHOOSE و تابع VLOOKUP در اکسل
روزهای هفتهعدد روز
شنبه1
يكشنبه2
دوشنبه3
سه شنبه4
چهارشنبه5
پنجشنبه6
جمعه7
انتخاب شماره روزنام روزفرمول
6پنجشنبه=VLOOKUP(A12,CHOOSE({1,2},B2:B8,A2:A8),2,TRUE)

دیدگاهتان را بنویسید