تابع And اکسل | بررسی وجود چند شرط با همدیگر در اکسل

تابع AND یکی از توابع منطقی (Logical) اکسل می باشد. در این آموزش با قسمت های تشکیل دهنده تابع AND در اکسل آشنا می شویم.

Novin.com

پیش نیازهای آموزشی این بخش
چگونه در یک سلول اکسل فرمول بنویسم؟
ایجاد یک مقایسه منطقی در اکسل
تکمیل فرمول ها و آرگومان توابع با استفاده از ماوس

ورودی های تابع AND اکسل

آرگومان های تابع AND در پنجره Function Arguments این تابع در تصویر زیر نمایش داده شده است.

پنجره function arguments تابع And در اکسل

همانطور که در تصویر مشخص است اکسل برای تابع AND وقتی برای اولین بار تابع را درج می نمایید دو آرگومان Logical1 و Logical2 را نمایش می دهد.

با این وجود اگر در توضیحات تابع دقت نمایید تابع AND اکسل می تواند 255 آرگومان متفاوت داشته باشد که این به این معناست که تابع AND می تواند 255 وضعیت منطقی (Logical) را همزمان بررسی نماید.

شکل فرمولی تابع AND اکسل

=AND(logical1;logical2;…;logical255)

کارکرد تابع AND اکسل

تابع AND می تواند 255 وضعیت منطقی متفاوت (Logical1, … Logical255) را همزمان بررسی نماید.

منظور از وضعیت منطقی در اکسل موقعیتی است که فقط می تواند مقدار True یا False داشته باشد. برای دریافت راهنمایی در مورد نحوه ایجاد موقعیت منطقی در اکسل این صفحه را مشاهده نمایید.

اگر تمامی وضعیت های منطقی تابع AND (یعنی Logical1, … Logical255) برقرار و مقدار True داشته باشند، مقدار بازگشتی تابع True و در صورتی که حتی یکی از وضعیت های منطقی برقرار نباشد و مقدار False داشته باشد، مقدار برگشتی تابع False خواهد بود.

تابع AND تنها می تواند یکی از مقادیر True یا False را بعنوان مقدار بازگشتی داشته باشد و در نتیجه تابع AND اکسل خود نیز بیانگر یک وضعیت منطقی در اکسل می باشد.

تکمیل آرگومان های تابع AND

همه آرگومان های تابع AND از نوع وضعیت منطقی هستند و باید به گونه ای تکمیل شوند که مقدار True یا False داشته باشند.

مثال های زیر نمونه هایی از یک وضعیت منطقی مجاز در اکسل می باشند:

=A1 > B1
=SUM(A1:A10) > B1
=SUM(A1:A10) > SUM(B1:B10)
=A1+A20 = B1
= NOT(1=1)
=OR(C1>B1؛C2>B2)

اگر هر یک از فرمول های بالا را در یکی از سلول های اکسل تایپ نمایید متوجه خواهید شد که اکسل فقط یکی از دو مقدار True یا False را نمایش خواهد داد.

تمامی وضعیت های منطقی بالا می توانند بعنوان آرگومان تابع AND بکار گرفته شوند و فقط کافیست که علامت = ابتدای فرمول را حذف کنید و آن را در کادر مقابل هر آرگومان وارد نمایید.

تابع AND اکسل بعنوان آرگومان سایر توابع منطقی

مقدار بازگشتی تابع AND اکسل یکی از دو مقدار True یا False می باشد. این تابع می تواند بعنوان آرگومان سایر توابع منطقی اکسل بکار گرفته شود.

برای اینکار کافیست صورت فرمولی تابع AND را بدون علامت = بعنوان آرگومان سایر توابع منطقی استفاده نمایید.

مثال

در مثال زیر با استفاده از تابع MOD و تابع AND گروه های سه تایی از اعداد را بررسی می کنیم تا همه اعداد گروه زوج باشند.

اعداد را مطابق تصویر زیر در اکسل خود وارد نمایید.

کاربرد همزمان تابع MOD و AND اکسل

ابتدا اعداد گروه ۱ را از نظر زوج و فرد بودن بررسی می نماییم. تابع MOD باقیمانده تقسیم را محاسبه می نماید بنابراین اگر باقیمانده تقسیم هر یک از اعداد بر عدد ۲ مساوی صفر باشد آن عدد زوج می باشد.

با استفاده از فرمول های زیر می توانیم بررسی کنیم که هر یک از اعداد گروه ۱ زوج هستند یا خیر.

=MOD(B1;2) = 0
=MOD(C1;2) = 0
=MOD(D1;2) = 0

حالا کافیست فرمول های بالا را بعنوان آرگومان تابع AND اکسل وارد نماییم، تا تابع بتواند همه اعداد را با هم بررسی نماید.

سلول E1 را انتخاب و تابع AND را در آن درج نمایید تا پنجره آرگومان های تابع نمایش داده شود. آرگومان های تابع را مطابق تصویر تکمیل نمایید و روی کلید OK کلیک نمایید.

مثال تابع AND اکسل
توجه داشته باشید که فرمول ها را باید بدون = تایپ نمایید.

همانطور که در تصویر نیز مشخص است، اکسل بدرستی سلول B1 را فرد و سلول های C1 و D1 را زوج می داند و در نتیجه با توجه به اینکه همه شروط برقرار نمی باشند، مقدار بازگشتی تابع False می باشد.

مکان نمای ماوس را به گوشه سمت چپ سلول E1 ببرید تا تبدیل به علامت + شود. حالا در همان حالت دوبار کلیک نمایید و یا کلیک کنید و نگه دارید و مکان نما را تا محل سلول E3 بیاورید و کلید ماوس را رها کنید.

همانطور که در تصویر مشخص است فقط اعداد گروه ۳ همگی زوج می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید