تابع ADDRESS اکسل | تبدیل شماره سطر و ستون یک سلول به آدرس در اکسل

تابع ADDRESS یکی از توابع جستجو و مرجع (Lookup & Reference) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می شویم.

Novin.com

پیش نیازهای آموزشی این بخش
چگونه در یک سلول اکسل فرمول بنویسم؟
تکمیل فرمول ها و آرگومان توابع با استفاده از ماوس

ورودی های تابع ADDRESS اکسل

آرگومان های تابع ADDRESS اکسل در پنجره Function Arguments این تابع در تصویر زیر نمایش داده شده است.

ورودی های تابع ADDRESS اکسل

همانطور که در تصویر مشخص است تابع ADDRESS پنج آرگومان به نام های A1، Abs_num، Column_num، Row_num و Sheet_text دارد.
همانطور که در تصویر نیز مشخص است تکمیل آرگومان های Row_num و Column_num اجباری می باشد و سایر آرگومان ها اختیاری می باشند.

کارکرد تابع

تابع ADDRESS شماره یک ردیف (Row_num) و یک ستون (Column_num) را دریافت می کند و آدرس سلول را ایجاد می نماید.
تابع ADDRESS یک ارجاع سلولی ایجاد نمی کند و فقط یک رشته متنی که آدرس یک سلول می باشد را ایجاد می نماید.
بنابراین نمی توانید مقدار بازگشتی تابع را به تنهایی برای ایجاد محدوده ها و ارجاعات بکار ببرید.برای ایجاد یک ارجاع سلولی با استفاده از رشته متنی باید از تابع INDIRECT استفاده نمایید.

رشته متنی یک دنباله ادامه دار از نویسه (کاراکتر) ها می باشد و این نویسه ها می توانند هر کدام از کاراکترهای صفحه کلید شامل کاراکترهای خاص نظیر ٪،‌ @ و … باشد.
توجه داشته باشید که فاصله (space) و یک رشته خالی (“”) نیز نمونه هایی از یک رشته متنی می باشند.

شکل فرمولی تابع ADDRESS اکسل

=ADDRESS(Row_num, Column_num, [Abs_num], [A1], [Sheet_text])

آرگومان های[Abs_num] و [A1] و [Sheet_text] آرگومان اختیاری می باشند و بنابراین در بین [] (کروشه یا براکت) قرار داده شده اند.

  • Row_num :‌ اجباری؛ یک مقدار عددی است که مشخص کننده شماره ردیفی است که سلول در آن قرار گرفته است.
  • Column_num : اجباری؛ یک مقدار عددی است که مشخص کننده شماره ستونی است که سلول در آن قرار گرفته است.
  • Abs_num : اختیاری؛ یک مقدار عددی بین 1 تا 4 می باشد که مشخص کننده نوع ارجاع سلولی در مقدار بازگشتی تابع می باشد.
مقدار abs_numنوع ارجاع سلولی در مقدار بازگشتی تابعمثال
1 (مقدار پیشفرض)سطر و ستون مطلق
Absolute
$C$4
2سطر مطلق و ستون نسبی
Absolute row; relative column
C$4
3سطر نسبی و ستون مطلق
Relative row; absolute column
$C4
4نسبی
Relative
C4

اطلاعات بیشتر در مورد انواع ارجاعات سلولی در اکسل را می توانید در واژه نامه اکسل مشاهده نمایید.

  • A1 : اختیاری؛ یک مقدار منطقی (True یا False) می باشد که مشخص می نماید که قالب نمایش آدرس A1 یا R1C1 باشد. در قالب ارجاع A1 ستون ها با حروف الفبا و سطرها با شماره نامگذاری می شوند. در قالب ارجاع R1C1 سطرها و ستون ها هر دو با شماره نامگذاری می شوند. اگر مقدار آرگومان True یا نادیده گرفته شود مقدار بازگشتی تابع در قالب A1 و اگر False باشد مقدار بازگشتی در قالب R1C1 نمایش داده خواهد شد.

نکته:‌ برای تغییر نوع قالب ارجاع اکسل به قالب R1C1 روی File، سپس Options و سپس Formulas کلیک نمایید. زیر عنوان Working with formulas گزینه R1C1 reference style را در حالت انتخاب قرار دهید.

  • Sheet_text : اختیاری؛ یک رشته متنی است که نام کاربرگی است که سلول در آن واقع شده است و وقتی تکمیل می شود که سلول در کاربرگی غیر از کاربرگی که فرمول در آن نوشته شده است واقع شده است. بعنوان مثال فرمول =ADDRESS(1,1,,,”Sheet2″) مقدار بازگشتی آن Sheet2!$A$1 می باشد. اگر Sheet_text تکمیل نشود، آدرس بازگشتی تابع فاقد نام صفحه خواهد بود و اشاره به سلولی در صفحه فعلی خواهد داشت.

مثال

در جدول زیر می توانید با برخی از کاربردهای تابع ADDRESS در اکسل آشنا شوید.

فرمولتوضیحمقدار بازگشتی
ADDRESS(2;3)ارجاع مطلق به سلول C2 در صفحه فعلی$C$2
ADDRESS(2;3;2)ارجاع به سلول C2 (سطر مطلق و ستون نسبی)C$2
ADDRESS(2;3;2;FALSE)ارجاع به سلول C2 (سطر مطلق و ستون نسبی، حالت نمایش R1C1)R2C[3]
ADDRESS(2;3;1;FALSE;”[Book1]Sheet1″)ارجاع مطلق به سلول C2 در صفحه Sheet1 کاربرگ Book1 (حالت نمایش R1C1)[Book1]Sheet1!R2C3
ADDRESS(2;3;1;FALSE;”EXCEL SHEET”)ارجاع مطلق به سلول C2 در کاربرگ EXCEL SHEET (حالت نمایش R1C1)‘EXCEL SHEET’!R2C3

دیدگاهتان را بنویسید