افزودن صفحه جدید (sheet)

در آموزش قبل با مجموعه Worksheets در VBA آشنا شدیم. در این آموزش می خواهیم یاد بگیریم که چطور با استفاده از این مجموعه می توانیم یک ماکرو برای افزودن یک صفحه جدید (sheet) به اکسل با استفاده از VBA بنویسیم.

Novin.com

مدت زمان تخمینی مطالعه: 8 دقیقه

متد Add مجموعه Worksheets

در آموزش قبل گفتیم که مجموعه Worksheets در VBA همانطور که از نام آن نیز پیدا می باشد، تمامی صفحات موجود در یک workbook را نگهداری می نماید. این مجموعه علاوه بر نگهداری مشخصات تمامی صفحات متدهایی را پشتیبانی می نماید که با استفاده از آنها می توانیم عملیاتی را بر روی کاربرگ های اکسل انجام دهیم.

یکی از این متدها Add می باشد که برای افزودن صفحه جدید (sheet) به شیء workbook یک فایل اکسل کاربرد دارد.

مستندات متد Add مجموعه Worksheets

دستور متد Add

expression در کد بالا بایستی یک شیء باشد که به مجموعه Worksheets اشاره داشته باشد.

دستور متد Add از قسمت های زیر تشکیل شده است.

عنواناجباری/اختیارینوع دادهتوضیحات
BeforeاختیاریVariantیک شیء است که صفحه ای را که بایستی صفحه جدید قبل از آن اضافه شود را مشخص می نماید. در صورتی که آرگومان Before و After هر دو نادیده گرفته شوند صفحه جدید قبل از صفحه فعال اضافه خواهد شد.
AfterاختیاریVariantیک شیء است که صفحه ای را که بایستی صفحه جدید بعد از آن اضافه شود را مشخص می نماید.
CountاختیاریVariantتعداد صفحاتی که باید اضافه شود. مقدار پیشفرض این آرگومان 1 می باشد.
TypeاختیاریVariantنوع صفحه ای که باید اضافه شود را مشخص می نماید. مقدار پیشفرض xlWorksheet می باشد.
تمامی آرگومان های متد Add اختیاری می باشند.

مقدار بازگشتی متد Add مجموعه Worksheets

شیء ای که نماینده صفحه اضافه شده می باشد.

نوشتن ماکروی افزودن صفحه جدید (sheet) به اکسل

حالت اول :‌ افزودن صفحه به فایل اکسل جاری با استفاده از VBA

این حالت زمانی کاربرد دارد که می خواهید در فایلی که ماکرو را در آن می نویسید یک صفحه جدید اضافه نمایید.

بخش اول : تعیین متغیر workbook

تعیین متغیری که مشخص کننده workbook باشد. برای این کار کد زیر را به ماکروی خود اضافه نمایید.

در خط اول متغیر موردنیاز را اعلان کردیم و در خط دوم مرجع متغیر را با استفاده از دستور Set روی ThisWorkbook (که نماینده فایل اکسل ماکرو می باشد) تنظیم کرده ایم. دقت داشته باشید که هر جا که نوع متغیر یک نوع شیء باشد نمی توانیم متغیر را با استفاده از عملگر = مقدار دهی یا assign نماییم. در این موارد حتما بایستی از دستور Set استفاده نماییم.

بخش دوم : افزودن صفحه جدید

حالا با استفاده از خاصیت Worksheets شیء ThisWorkbook که توسط متغیر wb به ارث برده شده است می توانیم کاربرگ جدید را اضافه نماییم.

کد بالا ساده ترین روش برای افزودن یک صفحه جدید به اکسل می باشد. اگر ماکرو را در این حالت اجرا نمایید، صفحه جدید قبل از صفحه فعال فایل اکسل اضافه خواهد شد.

بخش سوم : افزودن صفحه در مکان تعیین شده

برای اینکه بتوانیم محل صفحه جدید را تعیین نماییم بایستی یکی از آرگومان های Before یا After را تکمیل کنیم. برای اینکار یک متغیر جدید نیاز داریم که با استفاده از آن به VBA بگوییم که منظور ما کدام صفحه می باشد.

متغیر sh در کد بالا از نوع Worksheet می باشد که کلاسی است که در VBA مشخصات و متدهای صفحه اکسل را نگهداری می نماید. در خط اول کد بالا ما به VBA می گوییم که یک کپی از کلاس Worksheet نیاز داریم. در خط دوم تعیین کرده ایم که متغیر sh به صفحه ای به نام iranvba در شیء workbook به نام wb که فایل اکسل فعلی می باشد اشاره دارد.

اگر بخواهیم قبل از صفحه iranvba صفحه جدید اضافه شود متد Add را به شکل زیر استفاده می نماییم:

اگر بخواهیم بعد از صفحه iranvba صفحه جدید اضافه شود متد Add را به شکل زیر استفاده می نماییم:

دلیل استفاده از کاما (,) در کد بالا این است که می خواسته ایم آرگومان دوم متد، یعنی After را تعیین کرده باشیم. VBA روش بهتری برای این کار دارد که خوانایی بهتری دارد. این روش استفاده از آرگومان های نامگذاری شده می باشد. برای این کار کافیست نام آرگومان را با استفاده از := تایپ کنید و مقدار را در جلوی آن قرار دهید. رعایت ترتیب آرگومان ها در آرگومان های نامگذاری شده الزامی نمی باشد.

بخش چهارم: افزودن بیش از یک صفحه با VBA

برای افزودن بیش از یک صفحه به اکسل با استفاده از VBA کافیست از آرگومان Count متد Add به شکل زیر است کنیم:

کد بالا 5 صفحه بعد از صفحه iranvba اضافه خواهد کرد.

بخش پنجم : کاربرد مقدار بازگشتی متد Add در تعیین مشخصات صفحه جدید

همانطور که در مستندات متد Add عنوان شد، مقدار بازگشتی این متد شیء صفحه اضافه شده می باشد. بنابراین مقدار بازگشتی متد را می توانیم در یک شیء Worksheet ذخیره نماییم. برای اینکار به یک متغیر جدید نیاز داریم.

در کد بالا خط اول متغیر newSh متغیری است که می خواهیم شیء صفحه جدید را در آن نگهداری نماییم. در خط دوم مرجع متغیر جدید را مقدار بازگشتی متد Add تعیین کرده ایم. با توجه به اینکه مقدار بازگشتی متد از نوع شیء می باشد، مقدار آن باید در متغیر newSh با استفاده از دستور Set تعیین یا assign شود.

در خط سوم نام صفحه جدید را با استفاده از خاصیت نام کلاس Worksheet تعیین نموده ایم.

اگر در خط دوم یکبار دیگر دقت کنید متوجه تفاوت آن با وقتی که از مقدار بازگشتی متد Add استفاده نکردیم خواهید شد. در روش اول از پرانتر استفاده نکردیم ولی در روش دوم از پرانتز برای بستن محدوده آرگومان های متد استفاده کردیم.

این یکی از خصوصیات ذاتی VBA می باشد. وقتی که می خواهید یک تابع یا متد را فقط فراخوان کنید و به مقدار بازگشتی آن نیازی ندارید نباید از پرانتزها برای محدوده آرگومان ها استفاده کنید ولی وقتی که می خواهید مقدار بازگشتی تابع یا متد را در یک متغیر ذخیره نمایید حتماً باید از پرانتزها استفاده کنید.

بخش ششم: ماکروی کامل

حالت دوم :‌ افزودن صفحه به فایل اکسلی غیر از فایل جاری با استفاده از VBA

در این حالت همه مراحل شبیه حالت قبل می باشد به جز اینکه در مرحله اول باید متغیر workbook روی فایل اکسل مدنظر تعیین شود.

در خط دوم کد بالا مرجع متغیر wb را مقدار بازگشتی متد Open مجموعه Workbooks شیء Excel تعیین کرده ایم. مجموعه Workbooks همانند مجموعه Worksheets عمل می نماید با این تفاوت که کتاب کارهای اکسل را مدیریت و نگهداری می نماید.

ThisWorkbook.Path در خط دوم مسیری است که فایل فعلی اکسل در آن ذخیره شده است، بنابراین عبارت ThisWorkbook.Path & "/test-2.xlsx" فایل اکسلی به نام test-2.xlsx می باشد که در مسیر کتاب کار فعلی ذخیره شده است.

ماکروی کامل حالت دوم

دانلود فایل اکسل آموزش

دیدگاهتان را بنویسید