تابع HYPERLINK اکسل | ایجاد لینک به یک سلول یا فایل در اکسل

تابع HYPERLINK یکی از توابع جستجو و مرجع (Lookup & Reference) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می…

ادامه خواندنتابع HYPERLINK اکسل | ایجاد لینک به یک سلول یا فایل در اکسل

تابع HLOOKUP اکسل | جستجو در یک جدول بر اساس ردیف عنوان در اکسل

تابع HLOOKUP یکی از توابع جستجو و مرجع (Lookup & Reference) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می…

ادامه خواندنتابع HLOOKUP اکسل | جستجو در یک جدول بر اساس ردیف عنوان در اکسل

تابع COLUMNS اکسل | بدست آوردن تعداد ستون های یک محدوده یا آرایه در اکسل

تابع COLUMNS یکی از توابع جستجو و مرجع (Lookup & Reference) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می…

ادامه خواندنتابع COLUMNS اکسل | بدست آوردن تعداد ستون های یک محدوده یا آرایه در اکسل

تابع COLUMN اکسل | بدست آوردن شماره ستون یک سلول در اکسل

تابع COLUMN یکی از توابع جستجو و مرجع (Lookup & Reference) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می…

ادامه خواندنتابع COLUMN اکسل | بدست آوردن شماره ستون یک سلول در اکسل

تابع CHOOSE اکسل | انتخاب یکی از گزینه ها با استفاده از ترتیب آنها در اکسل

تابع CHOOSE یکی از توابع جستجو و مرجع (Lookup & Reference) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می…

ادامه خواندنتابع CHOOSE اکسل | انتخاب یکی از گزینه ها با استفاده از ترتیب آنها در اکسل

تابع ADDRESS اکسل | تبدیل شماره سطر و ستون یک سلول به آدرس در اکسل

تابع ADDRESS یکی از توابع جستجو و مرجع (Lookup & Reference) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می…

ادامه خواندنتابع ADDRESS اکسل | تبدیل شماره سطر و ستون یک سلول به آدرس در اکسل

تابع TEXTJOIN اکسل | وصل کردن دو یا چند متن یا سلول در اکسل

تابع TEXTJOIN یکی از توابع متنی (Text) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می شویم. پیش نیازهای آموزشی…

ادامه خواندنتابع TEXTJOIN اکسل | وصل کردن دو یا چند متن یا سلول در اکسل

تابع SEARCH اکسل | پیدا کردن مکان اولین کلمه مشابه در یک سلول اکسل

تابع SEARCH یکی از توابع متنی (Text) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می شویم. پیش نیازهای آموزشی…

ادامه خواندنتابع SEARCH اکسل | پیدا کردن مکان اولین کلمه مشابه در یک سلول اکسل

تابع REPLACE اکسل | جایگزینی یک قسمت خاص از متن یک سلول در اکسل

تابع REPLACE یکی از توابع متنی (Text) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می شویم. پیش نیازهای آموزشی…

ادامه خواندنتابع REPLACE اکسل | جایگزینی یک قسمت خاص از متن یک سلول در اکسل

تابع SUBSTITUTE اکسل | جستجو و جایگزینی یک کلمه یا متن در اکسل

تابع SUBSTITUTE یکی از توابع متنی (Text) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می شویم. پیش نیازهای آموزشی…

ادامه خواندنتابع SUBSTITUTE اکسل | جستجو و جایگزینی یک کلمه یا متن در اکسل