شمارش سلول ها در اکسل ‍| اجرای وظیفه ۲ – پروژه ۱

برای شمارش سلول ها در اکسل پروژه ۱ باید بررسی نماییم که کدام سلول ها دارای اطلاعات هستند و کدامیک خالی هستند و هیچ اطلاعاتی ندارند. برای این کار از…

ادامه خواندنشمارش سلول ها در اکسل ‍| اجرای وظیفه ۲ – پروژه ۱