تکرار روی سلول ها | چگونه در اکسل سلول های حاوی اطلاعات را شمارش کنم؟

برای تکرار یک کد یا عملیات روی سلول های اکسل توسط VBA باید از حلقه ها استفاده نمایید. VBA مانند سایر زبان های برنامه نویسی روش های مختلفی برای ایجاد…

ادامه خواندنتکرار روی سلول ها | چگونه در اکسل سلول های حاوی اطلاعات را شمارش کنم؟

شمارش سلول ها در اکسل ‍| اجرای وظیفه ۲ – پروژه ۱

برای شمارش سلول ها در اکسل پروژه ۱ باید بررسی نماییم که کدام سلول ها دارای اطلاعات هستند و کدامیک خالی هستند و هیچ اطلاعاتی ندارند. برای این کار از…

ادامه خواندنشمارش سلول ها در اکسل ‍| اجرای وظیفه ۲ – پروژه ۱