دستور IF | اجرای مشروط کد با استفاده از عبارت های شرطی و منطقی

در آموزش قبلی سایت با عبارت های شرطی و منطقی و کاربرد متغیر بولی آشنا شدیم. در این آموزش رایگان وی بی ای می خواهیم با دستورات شرطی و بصورت…

ادامه خواندندستور IF | اجرای مشروط کد با استفاده از عبارت های شرطی و منطقی