تابع INDEX اکسل | پیدا کردن داده ها در یک جدول با استفاده از شماره سطر و ستون

تابع INDEX یکی از توابع جستجو و مرجع (Lookup & Reference) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می…

ادامه خواندنتابع INDEX اکسل | پیدا کردن داده ها در یک جدول با استفاده از شماره سطر و ستون

تابع HLOOKUP اکسل | جستجو در یک جدول بر اساس ردیف عنوان در اکسل

تابع HLOOKUP یکی از توابع جستجو و مرجع (Lookup & Reference) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می…

ادامه خواندنتابع HLOOKUP اکسل | جستجو در یک جدول بر اساس ردیف عنوان در اکسل

تابع TEXTJOIN اکسل | وصل کردن دو یا چند متن یا سلول در اکسل

تابع TEXTJOIN یکی از توابع متنی (Text) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می شویم. پیش نیازهای آموزشی…

ادامه خواندنتابع TEXTJOIN اکسل | وصل کردن دو یا چند متن یا سلول در اکسل

تابع CHAR اکسل | تبدیل کد عددی نویسه (کاراکتر کد) به نویسه در اکسل

تابع CHAR یکی از توابع متنی (Text) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می شویم. پیش نیازهای آموزشی…

ادامه خواندنتابع CHAR اکسل | تبدیل کد عددی نویسه (کاراکتر کد) به نویسه در اکسل