گروه بندی داده ها در اکسل | افزودن خودکار جمع جزء و جمع کل به داده ها

گروه بندی داده ها و جمع جزء هر گروه یکی از چالش های همیشگی محیط های مالی و محاسباتی می باشد. در این بخش از آموزش های رایگان ایران VBA…

ادامه خواندنگروه بندی داده ها در اکسل | افزودن خودکار جمع جزء و جمع کل به داده ها