تابع INDEX اکسل | پیدا کردن داده ها در یک جدول با استفاده از شماره سطر و ستون

تابع INDEX یکی از توابع جستجو و مرجع (Lookup & Reference) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می…

ادامه خواندنتابع INDEX اکسل | پیدا کردن داده ها در یک جدول با استفاده از شماره سطر و ستون

تابع HYPERLINK اکسل | ایجاد لینک به یک سلول یا فایل در اکسل

تابع HYPERLINK یکی از توابع جستجو و مرجع (Lookup & Reference) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می…

ادامه خواندنتابع HYPERLINK اکسل | ایجاد لینک به یک سلول یا فایل در اکسل

تابع HLOOKUP اکسل | جستجو در یک جدول بر اساس ردیف عنوان در اکسل

تابع HLOOKUP یکی از توابع جستجو و مرجع (Lookup & Reference) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می…

ادامه خواندنتابع HLOOKUP اکسل | جستجو در یک جدول بر اساس ردیف عنوان در اکسل

تابع COLUMNS اکسل | بدست آوردن تعداد ستون های یک محدوده یا آرایه در اکسل

تابع COLUMNS یکی از توابع جستجو و مرجع (Lookup & Reference) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می…

ادامه خواندنتابع COLUMNS اکسل | بدست آوردن تعداد ستون های یک محدوده یا آرایه در اکسل