توابع متنی اکسل (text) بطور خاص برای کار با متن ها طراحی شده اند. در ایران VBA می توانید آموزش رایگان توابع متنی پرکاربرد و منتخب اکسل را مشاهده نمایید.

تابع TEXTJOIN اکسل | وصل کردن دو یا چند متن یا سلول در اکسل

تابع TEXTJOIN یکی از توابع متنی (Text) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می شویم. پیش نیازهای آموزشی…

ادامه خواندنتابع TEXTJOIN اکسل | وصل کردن دو یا چند متن یا سلول در اکسل

تابع SEARCH اکسل | پیدا کردن مکان اولین کلمه مشابه در یک سلول اکسل

تابع SEARCH یکی از توابع متنی (Text) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می شویم. پیش نیازهای آموزشی…

ادامه خواندنتابع SEARCH اکسل | پیدا کردن مکان اولین کلمه مشابه در یک سلول اکسل

تابع REPLACE اکسل | جایگزینی یک قسمت خاص از متن یک سلول در اکسل

تابع REPLACE یکی از توابع متنی (Text) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می شویم. پیش نیازهای آموزشی…

ادامه خواندنتابع REPLACE اکسل | جایگزینی یک قسمت خاص از متن یک سلول در اکسل

تابع SUBSTITUTE اکسل | جستجو و جایگزینی یک کلمه یا متن در اکسل

تابع SUBSTITUTE یکی از توابع متنی (Text) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می شویم. پیش نیازهای آموزشی…

ادامه خواندنتابع SUBSTITUTE اکسل | جستجو و جایگزینی یک کلمه یا متن در اکسل