تابع OR اکسل | بررسی وجود حداقل یک شرط از چند شرط در اکسل

تابع OR یکی از توابع منطقی (Logical) اکسل می باشد. در این آموزش با قسمت های تشکیل دهنده تابع OR و کاربرد این تابع در اکسل آشنا می شویم. پیش…

ادامه خواندنتابع OR اکسل | بررسی وجود حداقل یک شرط از چند شرط در اکسل

تابع And اکسل | بررسی وجود چند شرط با همدیگر در اکسل

تابع AND یکی از توابع منطقی (Logical) اکسل می باشد. در این آموزش با قسمت های تشکیل دهنده تابع AND در اکسل آشنا می شویم. پیش نیازهای آموزشی این بخشچگونه…

ادامه خواندنتابع And اکسل | بررسی وجود چند شرط با همدیگر در اکسل