تابع HYPERLINK اکسل | ایجاد لینک به یک سلول یا فایل در اکسل

تابع HYPERLINK یکی از توابع جستجو و مرجع (Lookup & Reference) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می…

ادامه خواندنتابع HYPERLINK اکسل | ایجاد لینک به یک سلول یا فایل در اکسل