تابع CHOOSE اکسل | انتخاب یکی از گزینه ها با استفاده از ترتیب آنها در اکسل

تابع CHOOSE یکی از توابع جستجو و مرجع (Lookup & Reference) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می…

ادامه خواندنتابع CHOOSE اکسل | انتخاب یکی از گزینه ها با استفاده از ترتیب آنها در اکسل