فهرست توابع اکسل

در کتابخانه توابع اکسل ایران VBA فهرستی از توابع کاربردی توکار اکسل وجود دارد که می توانید با کلیک بر روی نام هر تابع آموزش کاملی از کار با آن تابع را مشاهده کنید.

Novin.com

توجه داشته باشید که فهرست توابع اکسل هنوز کامل نشده است.

لیست توابع اکسل

توابع منطقی اکسل (Logical)

تابع IF
بررسی وجود یا عدم وجود یک شرط در اکسل

تابع AND
بررسی وجود چند شرط با همدیگر در اکسل

تابع OR
بررسی وجود یکی از چند شرط در اکسل

تابع NOT
معکوس کردن نتیجه یک شرط در اکسل

تابع IFERROR
پنهان کردن خطاهای ایجاد شده توسط یک فرمول در اکسل

توابع جستجو و مرجع اکسل (Lookup & Reference)

تابع ADDRESS
پیدا کردن آدرس یک سلول با استفاده از شماره سطر و ستون آن

تابع CHOOSE
انتخاب یک مقدار از لیست با استفاده از شماره آن در لیست

تابع COLUMN
پیدا کردن شماره ستون یک سلول در اکسل

تابع COLUMNS
محاسبه تعداد ستون های یک جدول یا محدوده در اکسل

تابع HLOOKUP
پیدا کردن مقدار وارد شده در ردیف انتخابی یک جدول با استفاده از ردیف اول (عنوان) جدول در اکسل

تابع HYPERLINK
ایجاد لینک به یک سلول یا فایل در اکسل

تابع INDEX
پیدا کردن مقدار/مرجع سلولی بخشی از یک جدول/آرایه/محدوده در اکسل

توابع متنی اکسل (Text)

تابع CONCAT
جمع کردن کلمات و رشته ها در اکسل

تابع EXACT
پیدا کردن کلمات شبیه هم در اکسل

تابع FIND
پیدا کردن مکان قرارگیری یک کاراکتر/متن در یک جمله در اکسل

تابع MID
جدا کردن بخشی از یک متن از وسط آن در اکسل

تابع RIGHT
جدا کردن بخشی از یک متن از سمت راست آن در اکسل

تابع LEFT
جدا کردن بخشی از یک متن از سمت چپ آن در اکسل

تابع LEN
شمارش تعداد نویسه (کاراکتر) های یک متن در اکسل

تابع TRIM
حذف فاصله های اضافی یک متن در اکسل

تابع CODE
پیدا کردن کد یک نویسه (کاراکتر) در اکسل

تابع CHAR
تبدیل کد عددی نویسه (کاراکتر کد) به نویسه در اکسل

تابع SUBSTITUTE
جستجو و جایگزینی بخشی از یک کلمه یا متن در اکسل

تابع REPLACE
جایگزینی یک قسمت خاص از متن یک سلول در اکسل با استفاده از مکان شروع قسمت خاص در متن

تابع SEARCH
پیدا کردن مکان اولین کلمه مشابه در یک سلول اکسل

تابع TEXTJOIN
وصل کردن دو یا چند متن به همدیگر در اکسل