میدان دید متغیر در VBA | نحوه دسترسی به متغیرها در قسمت های مختلف پروژه

در آموزش قبلی با نحوه اعلان متغیرها آشنا شدیم. در این بخش از آموزش های رایگان وی بی ای با مفهوم میدان دید متغیر در VBA آشنا خواهیم شد. میدان…

ادامه خواندنمیدان دید متغیر در VBA | نحوه دسترسی به متغیرها در قسمت های مختلف پروژه