دستور Option Base |‌تعیین کران پایین پیش فرض برای زیرنویس های آرایه

دستور Option Base در سطح ماژول برای اعلان کران پایین پیش فرض برای زیرنویس های آرایه می باشد. Syntax Option Base { 0 | 1 } ملاحظات با توجه به…

ادامه خواندندستور Option Base |‌تعیین کران پایین پیش فرض برای زیرنویس های آرایه