دستور Dim: اعلان متغیرها و اختصاص فضای حافظه

دستور Dim در VBA برای اعلان متغیرها و اختصاص فضای حافظه به یک شناسه کاربرد دارد. Syntax: Dim [ WithEvents ] varname [ ( [ subscripts ] ) ][ As…

ادامه خواندندستور Dim: اعلان متغیرها و اختصاص فضای حافظه