دستور Dim: اعلان متغیرها و اختصاص فضای حافظه

دستور Dim در VBA برای اعلان متغیرها و اختصاص فضای حافظه به یک شناسه کاربرد دارد. Syntax: [crayon-6513c02b3dd4b243726493/] دستور Dim از قسمت های زیر تشکیل شده است: قسمت توضیحات WithEvents…

ادامه خواندندستور Dim: اعلان متغیرها و اختصاص فضای حافظه