تابع SEARCH اکسل | پیدا کردن مکان اولین کلمه مشابه در یک سلول اکسل

تابع SEARCH یکی از توابع متنی (Text) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می شویم. پیش نیازهای آموزشی…

ادامه خواندنتابع SEARCH اکسل | پیدا کردن مکان اولین کلمه مشابه در یک سلول اکسل

تابع FIND اکسل | پیدا کردن مکان اولین کلمه مشابه در یک سلول اکسل

تابع FIND یکی از توابع متنی (Text) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می شویم. پیش نیازهای آموزشی…

ادامه خواندنتابع FIND اکسل | پیدا کردن مکان اولین کلمه مشابه در یک سلول اکسل