تابع COLUMN اکسل | بدست آوردن شماره ستون یک سلول در اکسل

تابع COLUMN یکی از توابع جستجو و مرجع (Lookup & Reference) اکسل می باشد. در این آموزش پیشرفته اکسل با قسمت های تشکیل دهنده و کاربرد این تابع آشنا می…

ادامه خواندنتابع COLUMN اکسل | بدست آوردن شماره ستون یک سلول در اکسل