دستور Option Base |‌تعیین کران پایین پیش فرض برای زیرنویس های آرایه

دستور Option Base در سطح ماژول برای اعلان کران پایین پیش فرض برای زیرنویس های آرایه می باشد. Syntax Option Base { 0 | 1 } ملاحظات با توجه به…

ادامه خواندندستور Option Base |‌تعیین کران پایین پیش فرض برای زیرنویس های آرایه

دستور ReDim | تغییر اندازه و ابعاد آرایه پویا در ویژوال بیسیک

دستور ReDim در سطح روال برای تخصیص دوباره فضای حافظه به یک متغیر آرایه پویا (dynamic array variables) کاربرد دارد. Syntax ReDim [ Preserve ] varname ( subscripts ) […

ادامه خواندندستور ReDim | تغییر اندازه و ابعاد آرایه پویا در ویژوال بیسیک

دستور Static | اعلان متغیر استاتیک درون روال در ویژوال بیسیک

دستور Static در سطح روال برای اعلان متغیرها و اختصاص فضای حافظه کاربرد دارد. متغیرهایی که با دستور Static اعلان می شوند تا زمانی که کد اجرا می شود مقدار…

ادامه خواندندستور Static | اعلان متغیر استاتیک درون روال در ویژوال بیسیک

دستور Dim: اعلان متغیرها و اختصاص فضای حافظه

دستور Dim در VBA برای اعلان متغیرها و اختصاص فضای حافظه به یک شناسه کاربرد دارد. Syntax: Dim [ WithEvents ] varname [ ( [ subscripts ] ) ][ As…

ادامه خواندندستور Dim: اعلان متغیرها و اختصاص فضای حافظه

دستور Option Explicit | نحوه اعلان متغیرها در ویژوال بیسیک

دستور Option Explicit در سطح ماژول (module level) استفاده می شود تا اعلان همه متغیرها در آن ماژول را بصورت صریح (Explicitly) تحمیل نماید. Syntax: Option Explicit ملاحظات: در صورتی…

ادامه خواندندستور Option Explicit | نحوه اعلان متغیرها در ویژوال بیسیک