دستور Option Base |‌تعیین کران پایین پیش فرض برای زیرنویس های آرایه

دستور Option Base در سطح ماژول برای اعلان کران پایین پیش فرض برای زیرنویس های آرایه می باشد. Syntax [crayon-6571e2e48a31d678853817/] ملاحظات با توجه به اینکه مبنای پیش فرض 0 (صفر)…

ادامه خواندندستور Option Base |‌تعیین کران پایین پیش فرض برای زیرنویس های آرایه

دستور ReDim | تغییر اندازه و ابعاد آرایه پویا در ویژوال بیسیک

دستور ReDim در سطح روال برای تخصیص دوباره فضای حافظه به یک متغیر آرایه پویا (dynamic array variables) کاربرد دارد. Syntax [crayon-6571e2e48a9ce711980187/] دستور ReDim از قسمت های زیر تشکیل شده…

ادامه خواندندستور ReDim | تغییر اندازه و ابعاد آرایه پویا در ویژوال بیسیک

دستور Static | اعلان متغیر استاتیک درون روال در ویژوال بیسیک

دستور Static در سطح روال برای اعلان متغیرها و اختصاص فضای حافظه کاربرد دارد. متغیرهایی که با دستور Static اعلان می شوند تا زمانی که کد اجرا می شود مقدار…

ادامه خواندندستور Static | اعلان متغیر استاتیک درون روال در ویژوال بیسیک

دستور Dim: اعلان متغیرها و اختصاص فضای حافظه

دستور Dim در VBA برای اعلان متغیرها و اختصاص فضای حافظه به یک شناسه کاربرد دارد. Syntax: [crayon-6571e2e48b4ac602577468/] دستور Dim از قسمت های زیر تشکیل شده است: قسمت توضیحات WithEvents…

ادامه خواندندستور Dim: اعلان متغیرها و اختصاص فضای حافظه