ترتیب عملگرها | قواعد مربوط به اولویت عملگرها در VBA

ترتیب (اولویت) عملگرها در ریاضی مجموعه از قوانین است که مشخص می نماید هنگام ارزیابی یک عبارت ریاضی کدام عملگر باید زودتر انجام بشود. مشابه ریاضی زبان های برنامه نویسی…

ادامه خواندنترتیب عملگرها | قواعد مربوط به اولویت عملگرها در VBA