کپی کردن صفحه/کاربرگ (sheet)

در آموزش قبل با مجموعه Worksheets در VBA آشنا شدیم و یاد گرفتیم که چطور با استفاده از آن می توانیم یک ماکرو برای افزودن یک صفحه جدید (sheet) به…

ادامه خواندنکپی کردن صفحه/کاربرگ (sheet)

افزودن صفحه جدید (sheet)

در آموزش قبل با مجموعه Worksheets در VBA آشنا شدیم. در این آموزش می خواهیم یاد بگیریم که چطور با استفاده از این مجموعه می توانیم یک ماکرو برای افزودن…

ادامه خواندنافزودن صفحه جدید (sheet)